02634509521

موارد تحت پوشش

موارد تحت پوشش این نوع بیمه نامه شامل ساختمان ،تاسیسات و اثاثیه موجود در منازل مسکونی به همراه مشاعات و مشترکات آنها می باشد.با این بیمه نامه میتوانید خانه خود را در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار- زلزله – طوفان – ترکیدگی لوله آب – سرقت با شکست حرز – ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف – سقوط هواپیما و … بیمه کنید.

ساختمان ، تاسيسات و اثاثيه در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه و انفجار و سيل با سرمايه:

ساختمان و تاسيسات با سرمايه:                                                                            300.000.000   ريال

اثاثيه با سرمايه:                                                                                                  100.000.000  ريال

اثاثيه منزل در مقابل خطر سرقت طبق فهرست مندرج در پشت برگه پيشنهاد تا مبلغ:               100.000.000  ريال

خسارت وارد به اشخاص ثالث در نتيجه وقوع آتش سوزی ، صاعقه و انفجار تا مبلغ:                   200.000.000 ريال

فوت و نقص عضو در اثر حوادث مورد بيمه:

                                                                     برای يک نفر حداکثر تا مبلغ:               100.000.000 ريال

                                                                     برای چند نفر حداکثر تا مبلغ:              400.000.000 ريال

هزينه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بيمه بر اثر حوادث مورد تعهد:

                                                                     برای يک نفر حداکثر تا مبلغ:               10.000.000 ريال

                                                                     برای چند نفر حداکثر تا مبلغ:              40.000.000 ريال