02634509521
حق بیمه با تعهدات مذکور به ازای هر نفر 16,400 تومان تعیین می گردد. بدیهی است حق بیمه یکساله هر دستگاه آسانسور از حاصلضرب حق بیمه هر نفر در ظرفیت مجاز آسانسور به دست می آید.
  • هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه 10,000,000 تومان و حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران هزینه های پزشکی در طول مدت بیمه نامه معادل ظرفیت مجاز آسانسور
  • غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه 270,000,000 تومان
  • غرامت فوت هر نفر در هر حادثه در ماه های حرام 360,000,000 تومان
  • حداکثر تعهد بیمه گر برای غرامت های فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه معادل ظرفیت مجاز آسانسور
  • فرانشیز هزینه های پزشکی 10 درصد.
  • حق بیمه با تعهدات مذکور به ازای هر نفر 16,400 تومان تعیین می گردد.
  • بدیهی است حق بیمه یکساله هر دستگاه آسانسور از حاصلضرب حق بیمه هر نفر در ظرفیت مجاز آسانسور به دست می آید.

اطلاعات بیشتر در مورد آسانسور نوع پوشش بیمه ای.

برای خرید آنلاین کلیک کنید